பாட்டும் நானே பாவமும் நானே

பாட்டும் நானே பாவமும் நானே


பாடும் உனை நான் பாடவைப்பேனே

கூத்தும் இசையும் கூற்றின் முறையும்

காட்டும் என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ


அசையும் பொருளில் இசையும் நானே

ஆடும் கலையின் நாயகன் நானே

எதிலும் இயங்கும் இயக்கமும் நானே

என்னிசை நின்றால் அடங்கும் உலகே…


நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே

அறிவாய் மனிதா உன் ஆணவம் பெரிதா

ஆடவா எனவே ஆடவந்ததொரு

பாடும் வாயினையே மூடவந்ததொரு


translation of the song.....

I am the song and I am the expression also

I made u a singer’


The mixing of music and the mode of singing

Is revealed by me

Have come to tell me stories


The music in movable objects is me

I am the chief of the dance art

It is me who make it function in every object

When my music stops, the world grinds to a halt


When I displace the entire world moves

Learn it, is ur snob greater than my music

This song will shut the mouth of

The man who has come to compete with the mandurian

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS